البريد الالكتروني والنطاق

حصل خطأ عند معالجة القالب.
The following has evaluated to null or missing:
==> cur_containerLoop.LogoImage [in template "20116#20160#164010" at line 649, column 78]

----
Tip: It's the step after the last dot that caused this error, not those before it.
----
Tip: If the failing expression is known to be legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #if cur_containerLoop.LogoImage.getDa... [in template "20116#20160#164010" at line 649, column 73]
----
1<style> 
2p{ 
3  margin:0 !important; 
4
5.bundle { 
6	background-color: #FFFFFF; 
7	box-shadow: 0 1px 3px 0 #AFAFAF; 
8	 
9	padding:0px !important; 
10	padding-bottom:20px !important; 
11	position: relative; 
12	text-align: center; 
13	z-index: 0; 
14
15.bundle--dark { 
16	color: #333333; 
17	box-shadow: none; 
18
19 
20.bundle--alt { 
21	background-color: #EBEBEB; 
22
23 
24.bundle--horizontal { 
25	padding: 0; 
26
27.bundle--compact { 
28	text-align: right; 
29
30 
31.bundle__show-more { 
32	position: relative; 
33
34 
35.bundle__show-more:after { 
36	content: ""; 
37	height: 1px; 
38	width: 50%; 
39	position: absolute; 
40	background: #CCCCCC; 
41	left: 0; 
42	right: 0; 
43	margin: 0 auto; 
44
45 
46.bundle__strong { 
47	color: #000000; 
48
49 
50.bundle__compact-spring { 
51	max-width: 540px; 
52	margin: 0 auto; 
53
54 
55.bundle__details { 
56	background-color: #F4F4F4; 
57	padding: 30px; 
58
59 
60.bundle__see-details { 
61	text-decoration: underline; 
62
63 
64.bundle--horizontal .bundle__see-details { 
65	margin-top: 0; 
66
67 
68.bundle__inclusions { 
69	margin-bottom: 20px; 
70
71 
72.bundle--horizontal .bundle__inclusions { 
73	margin-top: 10px; 
74	margin-bottom: 0; 
75
76 
77/*.bundle__inclusion { 
78	clear: both; 
79	padding-top: 11px; 
80	position: relative; 
81	text-align: left; 
82	padding-left: 40px; 
83}*/ 
84 
85.bundle__inclusion--no-bullet { 
86	text-align: center; 
87
88 
89/*.bundle__inclusion-bullet { 
90	color: #428600; 
91	float: left; 
92	margin-right: 10px; 
93	margin-bottom: 1px; 
94	position: absolute; 
95	margin-top: 2px; 
96	<#if locale.getLanguage() == "ar" > 
97    transform: scaleX(-1); 
98    right: 0; 
99  </#if> 
100  <#if locale.getLanguage() == "en" > 
101    left: 0; 
102  </#if> 
103 
104}*/ 
105 
106.bundle__inclusion-bullet--hidden { 
107	visibility: hidden; 
108
109 
110.bundle__inclusion-logo { 
111	max-height: 25px; 
112
113 
114.bundle__inclusion-logo--buffer { 
115	margin-top: 10px; 
116	margin-bottom: 10px; 
117
118 
119.bundle__select { 
120	padding: 0 50px; 
121	margin-top: 20px; 
122
123 
124.bundle__select--first { 
125	margin-top: 0; 
126
127 
128.bundle__selected { 
129	background-color: #428600; 
130	color: #FFFFFF; 
131
132 
133.bundle--horizontal .bundle__data-info { 
134	display: inline; 
135
136 
137.bundle__button { 
138	-webkit-appearance: none; 
139	  -moz-appearance: none; 
140	    appearance: none; 
141	border: 1px solid transparent; 
142	color: #FFFFFF; 
143	cursor: pointer; 
144	display: inline-block; 
145	font-size: 20px; 
146	padding: 11px 37px; 
147	text-align: center; 
148
149 
150.bundle__button:hover { 
151	cursor: pointer; 
152
153 
154.bundle__button--default { 
155	background-color: #666666; 
156
157 
158.bundle__button--default:hover { 
159	background-color: #333333; 
160
161 
162.bundle__label { 
163	line-height: 28px; 
164
165 
166 
167.bundle__label--unchecked { 
168	display: inline-block; 
169
170 
171.bundle__label--checked { 
172	display: none; 
173
174 
175.bundle__label-wrapper { 
176	padding: 0 20px; 
177
178 
179.bundle__label-icon { 
180	margin-right: 10px; 
181	vertical-align: top; 
182
183 
184.bundle__input { 
185	display: none; 
186
187 
188.bundle__input:checked + .bundle__button { 
189	background-color: #428600; 
190
191 
192.bundle__input:checked + .bundle__button .bundle__label--unchecked { 
193	display: none; 
194
195 
196.bundle__input:checked + .bundle__button .bundle__label--checked { 
197	display: inline-block; 
198
199 
200.bundle__emphasise { 
201	color: #E60000; 
202
203 
204.bundle__offer-text { 
205	color: #666666; 
206	display: block; 
207
208 
209.bundle-data { 
210	border-left-width: 0; 
211	border-right-width: 0; 
212	display: block; 
213	letter-spacing: -.215em; 
214	height: 110px; 
215	width: 100%; 
216	margin-top: 0; 
217	padding-top:20px; 
218	margin-bottom: 0; 
219	text-align: center; 
220	overflow:hidden; 
221
222 
223.bundle-data:after { 
224	content: ""; 
225	display: inline-block; 
226	vertical-align: bottom; 
227	height: 100%; 
228
229 
230.bundle-data--narrow { 
231	border-left-width: 1px; 
232	border-right-width: 1px; 
233	height: auto; 
234
235 
236 
237 
238.bundle-data__value--inverse { 
239	background-color: transparent; 
240
241 
242.bundle-data__value--full { 
243	width: 100%; 
244
245 
246.bundle-data--large .bundle-data__value { 
247	height: 100%; 
248
249 
250.bundle-data--red .bundle-data__value { 
251	background-color: #E60000; 
252	border-color: #E60000; 
253	border-right-color: transparent; 
254	color: #FFFFFF; 
255
256 
257.bundle-data--red .bundle-data__value--inverse { 
258	background-color: #FFFFFF; 
259	color: #E60000; 
260
261 
262.bundle-data--seance .bundle-data__value { 
263	background-color: #9C2AA0; 
264	border-color: #9C2AA0; 
265	border-right-color: transparent; 
266	color: #FFFFFF; 
267
268 
269.bundle-data--seance .bundle-data__value--inverse { 
270	background-color: #FFFFFF; 
271	color: #9C2AA0; 
272
273 
274.bundle-data--guardsman-red .bundle-data__value { 
275	background-color: #BD0000; 
276	border-color: #BD0000; 
277	border-right-color: transparent; 
278	color: #FFFFFF; 
279
280 
281.bundle-data--guardsman-red .bundle-data__value--inverse { 
282	background-color: #FFFFFF; 
283	color: #BD0000; 
284
285 
286.bundle-data--finn .bundle-data__value { 
287	background-color: #5E2750; 
288	border-color: #5E2750; 
289	border-right-color: transparent; 
290	color: #FFFFFF; 
291
292 
293.bundle-data--finn .bundle-data__value--inverse { 
294	background-color: #FFFFFF; 
295	color: #5E2750; 
296
297 
298.bundle-data--blue-lagoon .bundle-data__value { 
299	background-color: #007C92; 
300	border-color: #007C92; 
301	border-right-color: transparent; 
302	color: #FFFFFF; 
303
304 
305.bundle-data--blue-lagoon .bundle-data__value--inverse { 
306	background-color: #FFFFFF; 
307	color: #007C92; 
308
309 
310.bundle-data--cinderella .bundle-data__value { 
311	background-color: #FDD4D4; 
312	border-color: #FDD4D4; 
313	border-right-color: transparent; 
314	color: #BD0000; 
315
316 
317.bundle-data--cinderella .bundle-data__value--inverse { 
318	background-color: #FFFFFF; 
319
320 
321.bundle-data--cavern-pink .bundle-data__value { 
322	background-color: #E5BFBF; 
323	border-color: #E5BFBF; 
324	border-right-color: transparent; 
325	color: #990000; 
326
327 
328.bundle-data--cavern-pink .bundle-data__value--inverse { 
329	background-color: #FFFFFF; 
330
331 
332.bundle-data--narrow .bundle-data__value { 
333	padding-top: 10px; 
334	padding-bottom: 10px; 
335
336 
337.bundle-data--narrow .bundle-data__value--inverse { 
338	border-right-color: currentColor; 
339
340 
341.bundle-data--narrow .bundle-data__heading { 
342	display: inline-block; 
343	margin-bottom: 0; 
344
345 
346.bundle-data__heading { 
347	display: block; 
348	margin: 3px 0 1px; 
349	font-family: VodafoneLight; 
350	letter-spacing: -.215em; 
351
352 
353.bundle-data__heading--large-content { 
354	font-size: 24px; 
355
356 
357.bundle-data__unit { 
358	font-size: 28px; 
359	line-height: 1em; 
360	letter-spacing: normal; 
361
362 
363.bundle-data__amount { 
364	font-size: 40px; 
365	line-height: 1em; 
366	letter-spacing: normal; 
367
368 
369.bundle-data--large .bundle-data__amount { 
370	font-size: 56px; 
371
372 
373.bundle-data--small .bundle-data__amount { 
374	font-size: 28px; 
375
376 
377.bundle-price { 
378	margin: 0; 
379
380 
381.bundle-price--left, .bundle-price--narrow { 
382	text-align: left; 
383
384 
385.bundle-price__cost { 
386	font-size: 40px; 
387	font-family: "VodafoneRegular"; 
388
389 
390.bundle-price__cost--light { 
391	font-family: "VodafoneLight"; 
392	font-size: 30px; 
393
394 
395.bundle-price__regular-cost { 
396	font-family: "VodafoneRegular"; 
397
398 
399.bundle-price__regular-price { 
400	color: #666666; 
401
402 
403.bundle-price__heading { 
404	font-size: 28px; 
405	font-family: "VodafoneRegularBold"; 
406	margin: 0; 
407
408 
409.bundle-price__savings { 
410	color: #E60000; 
411
412 
413.bundle-price__saving { 
414	text-decoration: line-through; 
415
416 
417.bundle-price__detail { 
418	display: block; 
419	margin-top: 8px; 
420	color: #666666; 
421
422 
423.bundle-data__value { 
424  height:106px; 
425	background-color: #CCCCCC; 
426	border: 1px solid #CCCCCC; 
427	border-right-color: transparent; 
428	color: #333333; 
429	display: inline-block; 
430	letter-spacing: normal; 
431	width: 50%; 
432	vertical-align: bottom; 
433	overflow: hidden; 
434	text-overflow: ellipsis; 
435	white-space: normal; 
436  padding: 20px 0; 
437  float:left; 
438
439 
440@media only screen and (max-width: 639px) { 
441	.bundle { 
442		padding-bottom: 20px; 
443
444	.bundle--horizontal { 
445		padding: 0; 
446
447	.bundle--horizontal .bundle__summary { 
448	padding: 20px 10px 20px 26px; 
449
450	.bundle--horizontal .bundle__summary--wide { 
451		padding: 20px 0; 
452
453	.bundle__sim { 
454		width: 100%; 
455
456	.bundle__select { 
457		margin-top: 15px; 
458
459	.bundle__select--first { 
460		margin-top: 0; 
461
462	.bundle--horizontal .bundle__data-info { 
463		display: block; 
464
465	.bundle--horizontal .bundle__inclusion { 
466		padding-top: 5px; 
467
468	.bundle__sm-wrapper { 
469		padding: 0 15px; 
470
471	.bundle__inclusion { 
472		padding-left: 30px; 
473
474
475 
476@media only screen and (max-width: 639px) { 
477	.bundle__button { 
478		display: block; 
479		font-size: 18px; 
480		padding: 10px; 
481
482
483 
484@media only screen and (max-width: 970px) { 
485	.bundle-data { 
486		height: auto; 
487
488	.bundle-data__value { 
489		padding:15px 0; 
490
491	.bundle-data--narrow { 
492		height: auto; 
493
494	.bundle-data__unit { 
495		font-size: 24px; 
496
497	.bundle-data__amount { 
498		font-size: 34px; 
499
500	.bundle-data--large .bundle-data__amount { 
501		font-size: 40px; 
502
503	.bundle-data--small .bundle-data__amount { 
504		font-size: 24px; 
505
506
507 
508@media only screen and (max-width: 639px) { 
509	.bundle-data { 
510		text-align: center; 
511		height: auto; 
512
513	.bundle-data--narrow { 
514		height: auto; 
515
516	.bundle-data__unit { 
517		font-size: 20px; 
518
519	.bundle-data__amount { 
520		font-size: 24px; 
521
522	.bundle-data--large .bundle-data__amount { 
523		font-size: 28px; 
524
525	.bundle-data--small .bundle-data__amount { 
526		font-size: 20px; 
527
528	.bundle-data--narrow .bundle-data__heading { 
529		display: block; 
530
531	.bundle-data { 
532	border-left-width: 0; 
533	border-right-width: 0; 
534	display: block; 
535	letter-spacing: -.215em; 
536	height: auto; 
537	width: 90%; 
538	 
539	margin-top: 0; 
540	margin-bottom: 0; 
541	margin:auto; 
542	text-align: center; 
543
544.bundle-data__value { 
545  height:115px; 
546
547
548 
549 
550@media only screen and (max-width: 970px) { 
551	.bundle-price { 
552		text-align: center; 
553		margin-bottom: 10px; 
554
555	.bundle-price--left { 
556		text-align: left; 
557
558	.bundle-price__cost { 
559		font-size: 34px; 
560
561	.bundle-price__cost--light { 
562		font-size: 24px; 
563
564	.bundle-price__heading { 
565		font-size: 24px; 
566
567
568.maxWidth{ 
569	 margin:auto; 
570	 width:33.33333%!important;  
571
572@media only screen and (max-width: 639px) { 
573	.bundle-price__cost { 
574		font-size: 24px; 
575
576	.bundle-price__cost--light { 
577		font-size: 20px; 
578		font-family: "VodafoneRegular"; 
579
580	.bundle-price__heading { 
581		font-size: 20px; 
582
583	.maxWidth{ 
584	 margin:none; 
585	 width:100%;  
586
587	 
588
589 
590</style> 
591 
592<section class="section section--gutter no-gutter--top"> 
593	<div class="spring no-gutter--top"> 
594		<#if description.getSiblings()?has_content> 
595			<p class="gutter--all"> 
596			${description.getData()} 
597			</p> 
598		</#if> 
599 
600		<#if alert.getData()?has_content> 
601			<div class="alert alert--light alert--warning validation__warning" style="background-color:white;margin:35px auto 50px;max-width: 800px;"> 
602				<div class="caption"> 
603					<div class="caption__media caption__media--top alert__media"> 
604						<svg class="icon icon--small alert__icon"> 
605						  <use xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="#icon-block"></use>  
606						</svg> 
607					</div> 
608					<div class="caption__text caption__text--top alert__text"> 
609						<p class="no-gutter--top"> 
610							${alert.getData()}  
611						</p> 
612					</div> 
613				</div> 
614			</div> 
615		</#if> 
616		 
617		<!-------------- ${containerLoop.getSiblings()?size}----------> 
618		 
619		<#assign gridBundles = "grid__item grid__item--1/1 grid__item--gutter grid__item--sm-1/1 grid__item--md-1/1"/> 
620		<#if containerLoop.getSiblings()?size ==1 > 
621			<#assign gridBundles = "grid__item grid__item--1/3 grid__item--gutter grid__item--sm-1/1 grid__item--md-1/2" /> 
622		<#elseif containerLoop.getSiblings()?size == 2 > 
623			<#assign gridBundles = "grid__item grid__item--2/3 grid__item--gutter grid__item--sm-1/1 grid__item--md-1/1" /> 
624		</#if> 
625		 
626<div class="${gridBundles}"> 
627		<div class="carousel " data-js="_carousel" data-adjust-height="1" data-center="" data-breakpoints="mobile=1&tablet=2&desktop=<#if (containerLoop.getSiblings()?size <=3)>${containerLoop.getSiblings()?size}<#else>3</#if>"> 
628			 <div class="carousel__wrapper"> 
629				<ul class="js-carousel-slider carousel__slider carousel__slider--sm-1 carousel__slider--md-2 carousel__slider--3"> 
630				<#if containerLoop.getSiblings()?has_content> 
631					<#list containerLoop.getSiblings() as cur_containerLoop> 
632					  <li class="js-carousel-slide carousel__slide"> 
633							<div class="bundle "> 
634								<#if getterUtil.getBoolean(cur_containerLoop.mostPopular.getData())> 
635									<p class="tag tag--seance "> 
636										<span class="visually-hidden">This bundle is highlighted</span> <span class="tag__label">  
637											Most popular  
638										</span> 
639									</p> 
640								</#if> 
641								<div class="bundle__summary" style="padding-top:20px;"> 
642								  <#if cur_containerLoop.Title.getData()?has_content> 
643										<div style="padding-top:20px;"> 
644											<p> 
645												${cur_containerLoop.Title.getData()} 
646											</p> 
647										</div> 
648									</#if> 
649									<#if cur_containerLoop.LogoImage.getData()?? && cur_containerLoop.LogoImage.getData() != ""> 
650	<img alt="${cur_containerLoop.LogoImage.getAttribute("alt")}" src="${cur_containerLoop.LogoImage.getData()}" style="width: 165px;height: auto;"/> 
651</#if> 
652 
653           
654									<#if Select2v2a?? && Select2v2a?has_content> 
655									<div class="bundle-data ${Select2v2a.getData()}"> 
656									<#else> 
657									<div class="bundle-data bundle-data--guardsman-red"> 
658									</#if> 
659										<div class="bundle-data__value bundle-data__value "> 
660											<p style="margin:0 !important; "> 
661												${cur_containerLoop.textWithRedBg.getData()} 
662											</p> 
663										</div> 
664 
665										<div class="bundle-data__value bundle-data__value bundle-data__value--inverse"> 
666											<p style="margin:0 !important ;font-size:18px"> 
667												${cur_containerLoop.textWithWhiteBg.getData()} 
668											</p> 
669										</div> 
670									</div> 
671                  <#if cur_containerLoop.bundleDescription.getData()?has_content> 
672									<div class="bundle-title"> 
673										<div class="bundle-title__row gutter--bottom"> 
674											${cur_containerLoop.bundleDescription.getData()} 
675										</div> 
676									</div> 
677                    </#if> 
678								</div> 
679<#if cur_containerLoop.bundleDescription.getData()?has_content> 
680								<div class="js-accordion show-more gutter--top" data-classes="active=show-more__heading--active" data-js="_accordion"> 
681									<div class="js-accordion-content show-more__content show-more__content--collapse"> 
682										<ul class="list list--reset bundle__inclusions"> 
683											<#if cur_containerLoop.listData?has_content> 
684												<#list cur_containerLoop.listData.getSiblings() as cur_list> 
685													<li class="bundle__inclusion flush--top" style="border:none !important"> 
686													 
687  													<div class="caption"> 
688                              <span class="caption__media caption__media--top"> 
689                                <svg focusable="false" aria-hidden="true" class="icon icon--small bundle__inclusion-bullet"> 
690    															<use xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="#icon-tick"></use> 
691    														</svg> 
692                              </span> 
693                              <span class="caption__text"> 
694                                ${cur_list.getData()} 
695                              </span> 
696                            </div> 
697													</li> 
698												</#list> 
699											</#if> 
700										</ul> 
701									</div> 
702									 
703                  	<#if cur_containerLoop.showMoreText.getData()?has_content> 
704									<a aria-expanded="false" aria-selected="false" class="js-accordion-heading show-more__heading " href="#" role="tab" tabindex="0"> 
705										<span class="show-more__heading-text">  
706											<span class="show-more__heading-more">  
707												${cur_containerLoop.showMoreText.getData()} 
708											</span>  
709											<span class="show-more__heading-less" style="border-top:none;padding-top: 0"> 
710												${cur_containerLoop.showLessText.getData()} 
711											</span>  
712										</span>  
713										<span class="js-accordion-chevron show-more__heading-chevron">  
714											<svg aria-hidden="true" class="icon icon--small " focusable="false"> <use xlink:href="#icon-chevron-down" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"></use> </svg>  
715										</span> 
716									</a> 
717                      </#if> 
718								</div> 
719								</#if> 
720                 
721                <#if cur_containerLoop.buttonLabel.getData()?has_content> 
722								<#if ChooseUrLinkType?has_content> 
723								<div class="bundle__select bundle__select--first gutter--top"> 
724                  <#if ChooseUrLinkType.getData()== '["normal Link"]'> 
725									<#if cur_containerLoop.buttonLabel.getData()?has_content> 
726									<a href="${cur_containerLoop.buttonUrl.getData()}" class="button button--primary"> 
727										${cur_containerLoop.buttonLabel.getData()} 
728									</a> 
729									</#if> 
730                  <#elseif ChooseUrLinkType.getData()== '["login"]'> 
731                    <a href="javascript:miSubscribe();" class="button button--primary"> 
732										${cur_containerLoop.buttonLabel.getData()} 
733									</a> 
734                 <#elseif ChooseUrLinkType.getData()== '["ADSL"]'> 
735                    <a href="javascript:adslSubscribe('${cur_containerLoop.BundleId.getData()}', '${cur_containerLoop.AdslTypeTabId.getData()}');" class="button button--primary"> 
736										${cur_containerLoop.buttonLabel.getData()} 
737									</a> 
738                  </#if> 
739                   
740								</div> 
741								</#if> 
742                  </#if> 
743							</div> 
744						</li> 
745					</#list> 
746				</#if> 
747				</ul> 
748			</div> 
749 
750			<div class="js-carousel-controls carousel__controls"> 
751				<button class="js-carousel-control carousel__control carousel__control--left" type="button" data-direction="-1"> 
752					<span class="visually-hidden">Previous page</span> 
753					<svg focusable="false" aria-hidden="true" class="icon icon--small carousel__control-icon"> 
754						<use xlink:href="#icon-chevron-left" ></use> 
755					</svg> 
756				</button> 
757				<button class="js-carousel-control carousel__control carousel__control--right" type="button" data-direction="1"> 
758					<span class="visually-hidden">Next page</span> 
759					<svg focusable="false" aria-hidden="true" class="icon icon--small carousel__control-icon"> 
760						<use xlink:href="#icon-chevron-right" ></use> 
761					</svg> 
762				</button> 
763			</div> 
764			 
765			<div class="js-carousel-pagination carousel__pagination carousel__pagination--visible"> 
766			<#list containerLoop.getSiblings() as cur_containerLoop> 
767				<li class="carousel__page-item"> 
768					<button type="button" class="js-carousel-page carousel__page  button button--reset" data-page="${cur_containerLoop?index}"> 
769						<span class="visually-hidden"> 
770							${cur_containerLoop?index} 
771						</span> 
772					</button> 
773				</li> 
774			</#list> 
775			</div> 
776		</div> 
777	</div> 
778	</div> 
779 
780	 
781<#if addWebContent.getSiblings()?has_content> 
782	<#list addWebContent.getSiblings() as cur_addWebContent> 
783	<#if (cur_addWebContent.getData()?length>0)> 
784	<#assign article =cur_addWebContent.getData()?eval /> 
785	<div class="gutter--bottom"></div> 
786   <@liferay_ui["asset-display"] 
787   className=article.className 
788   classPK=getterUtil.getLong(article.classPK, 0) 
789   template="full_content" /> 
790	</#if> 
791	</#list> 
792</#if> 
793	 
794	 
795	<div class="visually-hidden"> 
796		<svg> 
797			<symbol viewBox="0 0 121.45 86.55" id="icon-tick"><polyline points="117.45 4 38.91 82.55 4 47.64" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"></polyline></symbol> 
798		</svg> 
799		<svg> 
800			<symbol viewBox="0 0 160 160" id="icon-block"><g id="block-4bed162d-c643-4387-ae3b-c4470515ed90" data-name="Block_ic"><line x1="26.26" y1="133.74" x2="133.74" y2="26.26" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"></line><circle cx="80" cy="80" r="76" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"></circle></g></symbol> 
801		</svg> 
802	</div> 
803</section> 
804 
805 
806 
807 
808 
809 
810<script> 
811function adslSubscribe(itemA, itemB){ 
812			try{ 
813				loadAngularLib(function(){ 
814					loadModalPage('/node/adslCheckAvailability.html',function(){}); 
815					localStorage.setItem('bundleId', itemA); 
816					localStorage.setItem('turboOrUnlimited',itemB); 
817				}); 
818         
819			} catch(err){ 
820				loadModalPage('/node/adslCheckAvailability.html',function(){}); 
821        localStorage.setItem('bundleId', itemA); 
822        localStorage.setItem('turboOrUnlimited',itemB); 
823
824
825function miSubscribe(){ 
826			try{ 
827				loadAngularLib(function(){ 
828					loginParams['targetPage']='mi-manage'; 
829          loadModalPage('/node/login&register.htm',function(){}); 
830				}); 
831         
832			} catch(err){ 
833				loginParams['targetPage']='mi-manage'; 
834        loadModalPage('/node/login&register.htm',function(){}); 
835
836 
837
838</script> 
حصل خطأ عند معالجة القالب.
The following has evaluated to null or missing:
==> cur_containerLoop.LogoImage [in template "20116#20160#164010" at line 649, column 78]

----
Tip: It's the step after the last dot that caused this error, not those before it.
----
Tip: If the failing expression is known to be legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #if cur_containerLoop.LogoImage.getDa... [in template "20116#20160#164010" at line 649, column 73]
----
1<style> 
2p{ 
3  margin:0 !important; 
4
5.bundle { 
6	background-color: #FFFFFF; 
7	box-shadow: 0 1px 3px 0 #AFAFAF; 
8	 
9	padding:0px !important; 
10	padding-bottom:20px !important; 
11	position: relative; 
12	text-align: center; 
13	z-index: 0; 
14
15.bundle--dark { 
16	color: #333333; 
17	box-shadow: none; 
18
19 
20.bundle--alt { 
21	background-color: #EBEBEB; 
22
23 
24.bundle--horizontal { 
25	padding: 0; 
26
27.bundle--compact { 
28	text-align: right; 
29
30 
31.bundle__show-more { 
32	position: relative; 
33
34 
35.bundle__show-more:after { 
36	content: ""; 
37	height: 1px; 
38	width: 50%; 
39	position: absolute; 
40	background: #CCCCCC; 
41	left: 0; 
42	right: 0; 
43	margin: 0 auto; 
44
45 
46.bundle__strong { 
47	color: #000000; 
48
49 
50.bundle__compact-spring { 
51	max-width: 540px; 
52	margin: 0 auto; 
53
54 
55.bundle__details { 
56	background-color: #F4F4F4; 
57	padding: 30px; 
58
59 
60.bundle__see-details { 
61	text-decoration: underline; 
62
63 
64.bundle--horizontal .bundle__see-details { 
65	margin-top: 0; 
66
67 
68.bundle__inclusions { 
69	margin-bottom: 20px; 
70
71 
72.bundle--horizontal .bundle__inclusions { 
73	margin-top: 10px; 
74	margin-bottom: 0; 
75
76 
77/*.bundle__inclusion { 
78	clear: both; 
79	padding-top: 11px; 
80	position: relative; 
81	text-align: left; 
82	padding-left: 40px; 
83}*/ 
84 
85.bundle__inclusion--no-bullet { 
86	text-align: center; 
87
88 
89/*.bundle__inclusion-bullet { 
90	color: #428600; 
91	float: left; 
92	margin-right: 10px; 
93	margin-bottom: 1px; 
94	position: absolute; 
95	margin-top: 2px; 
96	<#if locale.getLanguage() == "ar" > 
97    transform: scaleX(-1); 
98    right: 0; 
99  </#if> 
100  <#if locale.getLanguage() == "en" > 
101    left: 0; 
102  </#if> 
103 
104}*/ 
105 
106.bundle__inclusion-bullet--hidden { 
107	visibility: hidden; 
108
109 
110.bundle__inclusion-logo { 
111	max-height: 25px; 
112
113 
114.bundle__inclusion-logo--buffer { 
115	margin-top: 10px; 
116	margin-bottom: 10px; 
117
118 
119.bundle__select { 
120	padding: 0 50px; 
121	margin-top: 20px; 
122
123 
124.bundle__select--first { 
125	margin-top: 0; 
126
127 
128.bundle__selected { 
129	background-color: #428600; 
130	color: #FFFFFF; 
131
132 
133.bundle--horizontal .bundle__data-info { 
134	display: inline; 
135
136 
137.bundle__button { 
138	-webkit-appearance: none; 
139	  -moz-appearance: none; 
140	    appearance: none; 
141	border: 1px solid transparent; 
142	color: #FFFFFF; 
143	cursor: pointer; 
144	display: inline-block; 
145	font-size: 20px; 
146	padding: 11px 37px; 
147	text-align: center; 
148
149 
150.bundle__button:hover { 
151	cursor: pointer; 
152
153 
154.bundle__button--default { 
155	background-color: #666666; 
156
157 
158.bundle__button--default:hover { 
159	background-color: #333333; 
160
161 
162.bundle__label { 
163	line-height: 28px; 
164
165 
166 
167.bundle__label--unchecked { 
168	display: inline-block; 
169
170 
171.bundle__label--checked { 
172	display: none; 
173
174 
175.bundle__label-wrapper { 
176	padding: 0 20px; 
177
178 
179.bundle__label-icon { 
180	margin-right: 10px; 
181	vertical-align: top; 
182
183 
184.bundle__input { 
185	display: none; 
186
187 
188.bundle__input:checked + .bundle__button { 
189	background-color: #428600; 
190
191 
192.bundle__input:checked + .bundle__button .bundle__label--unchecked { 
193	display: none; 
194
195 
196.bundle__input:checked + .bundle__button .bundle__label--checked { 
197	display: inline-block; 
198
199 
200.bundle__emphasise { 
201	color: #E60000; 
202
203 
204.bundle__offer-text { 
205	color: #666666; 
206	display: block; 
207
208 
209.bundle-data { 
210	border-left-width: 0; 
211	border-right-width: 0; 
212	display: block; 
213	letter-spacing: -.215em; 
214	height: 110px; 
215	width: 100%; 
216	margin-top: 0; 
217	padding-top:20px; 
218	margin-bottom: 0; 
219	text-align: center; 
220	overflow:hidden; 
221
222 
223.bundle-data:after { 
224	content: ""; 
225	display: inline-block; 
226	vertical-align: bottom; 
227	height: 100%; 
228
229 
230.bundle-data--narrow { 
231	border-left-width: 1px; 
232	border-right-width: 1px; 
233	height: auto; 
234
235 
236 
237 
238.bundle-data__value--inverse { 
239	background-color: transparent; 
240
241 
242.bundle-data__value--full { 
243	width: 100%; 
244
245 
246.bundle-data--large .bundle-data__value { 
247	height: 100%; 
248
249 
250.bundle-data--red .bundle-data__value { 
251	background-color: #E60000; 
252	border-color: #E60000; 
253	border-right-color: transparent; 
254	color: #FFFFFF; 
255
256 
257.bundle-data--red .bundle-data__value--inverse { 
258	background-color: #FFFFFF; 
259	color: #E60000; 
260
261 
262.bundle-data--seance .bundle-data__value { 
263	background-color: #9C2AA0; 
264	border-color: #9C2AA0; 
265	border-right-color: transparent; 
266	color: #FFFFFF; 
267
268 
269.bundle-data--seance .bundle-data__value--inverse { 
270	background-color: #FFFFFF; 
271	color: #9C2AA0; 
272
273 
274.bundle-data--guardsman-red .bundle-data__value { 
275	background-color: #BD0000; 
276	border-color: #BD0000; 
277	border-right-color: transparent; 
278	color: #FFFFFF; 
279
280 
281.bundle-data--guardsman-red .bundle-data__value--inverse { 
282	background-color: #FFFFFF; 
283	color: #BD0000; 
284
285 
286.bundle-data--finn .bundle-data__value { 
287	background-color: #5E2750; 
288	border-color: #5E2750; 
289	border-right-color: transparent; 
290	color: #FFFFFF; 
291
292 
293.bundle-data--finn .bundle-data__value--inverse { 
294	background-color: #FFFFFF; 
295	color: #5E2750; 
296
297 
298.bundle-data--blue-lagoon .bundle-data__value { 
299	background-color: #007C92; 
300	border-color: #007C92; 
301	border-right-color: transparent; 
302	color: #FFFFFF; 
303
304 
305.bundle-data--blue-lagoon .bundle-data__value--inverse { 
306	background-color: #FFFFFF; 
307	color: #007C92; 
308
309 
310.bundle-data--cinderella .bundle-data__value { 
311	background-color: #FDD4D4; 
312	border-color: #FDD4D4; 
313	border-right-color: transparent; 
314	color: #BD0000; 
315
316 
317.bundle-data--cinderella .bundle-data__value--inverse { 
318	background-color: #FFFFFF; 
319
320 
321.bundle-data--cavern-pink .bundle-data__value { 
322	background-color: #E5BFBF; 
323	border-color: #E5BFBF; 
324	border-right-color: transparent; 
325	color: #990000; 
326
327 
328.bundle-data--cavern-pink .bundle-data__value--inverse { 
329	background-color: #FFFFFF; 
330
331 
332.bundle-data--narrow .bundle-data__value { 
333	padding-top: 10px; 
334	padding-bottom: 10px; 
335
336 
337.bundle-data--narrow .bundle-data__value--inverse { 
338	border-right-color: currentColor; 
339
340 
341.bundle-data--narrow .bundle-data__heading { 
342	display: inline-block; 
343	margin-bottom: 0; 
344
345 
346.bundle-data__heading { 
347	display: block; 
348	margin: 3px 0 1px; 
349	font-family: VodafoneLight; 
350	letter-spacing: -.215em; 
351
352 
353.bundle-data__heading--large-content { 
354	font-size: 24px; 
355
356 
357.bundle-data__unit { 
358	font-size: 28px; 
359	line-height: 1em; 
360	letter-spacing: normal; 
361
362 
363.bundle-data__amount { 
364	font-size: 40px; 
365	line-height: 1em; 
366	letter-spacing: normal; 
367
368 
369.bundle-data--large .bundle-data__amount { 
370	font-size: 56px; 
371
372 
373.bundle-data--small .bundle-data__amount { 
374	font-size: 28px; 
375
376 
377.bundle-price { 
378	margin: 0; 
379
380 
381.bundle-price--left, .bundle-price--narrow { 
382	text-align: left; 
383
384 
385.bundle-price__cost { 
386	font-size: 40px; 
387	font-family: "VodafoneRegular"; 
388
389 
390.bundle-price__cost--light { 
391	font-family: "VodafoneLight"; 
392	font-size: 30px; 
393
394 
395.bundle-price__regular-cost { 
396	font-family: "VodafoneRegular"; 
397
398 
399.bundle-price__regular-price { 
400	color: #666666; 
401
402 
403.bundle-price__heading { 
404	font-size: 28px; 
405	font-family: "VodafoneRegularBold"; 
406	margin: 0; 
407
408 
409.bundle-price__savings { 
410	color: #E60000; 
411
412 
413.bundle-price__saving { 
414	text-decoration: line-through; 
415
416 
417.bundle-price__detail { 
418	display: block; 
419	margin-top: 8px; 
420	color: #666666; 
421
422 
423.bundle-data__value { 
424  height:106px; 
425	background-color: #CCCCCC; 
426	border: 1px solid #CCCCCC; 
427	border-right-color: transparent; 
428	color: #333333; 
429	display: inline-block; 
430	letter-spacing: normal; 
431	width: 50%; 
432	vertical-align: bottom; 
433	overflow: hidden; 
434	text-overflow: ellipsis; 
435	white-space: normal; 
436  padding: 20px 0; 
437  float:left; 
438
439 
440@media only screen and (max-width: 639px) { 
441	.bundle { 
442		padding-bottom: 20px; 
443
444	.bundle--horizontal { 
445		padding: 0; 
446
447	.bundle--horizontal .bundle__summary { 
448	padding: 20px 10px 20px 26px; 
449
450	.bundle--horizontal .bundle__summary--wide { 
451		padding: 20px 0; 
452
453	.bundle__sim { 
454		width: 100%; 
455
456	.bundle__select { 
457		margin-top: 15px; 
458
459	.bundle__select--first { 
460		margin-top: 0; 
461
462	.bundle--horizontal .bundle__data-info { 
463		display: block; 
464
465	.bundle--horizontal .bundle__inclusion { 
466		padding-top: 5px; 
467
468	.bundle__sm-wrapper { 
469		padding: 0 15px; 
470
471	.bundle__inclusion { 
472		padding-left: 30px; 
473
474
475 
476@media only screen and (max-width: 639px) { 
477	.bundle__button { 
478		display: block; 
479		font-size: 18px; 
480		padding: 10px; 
481
482
483 
484@media only screen and (max-width: 970px) { 
485	.bundle-data { 
486		height: auto; 
487
488	.bundle-data__value { 
489		padding:15px 0; 
490
491	.bundle-data--narrow { 
492		height: auto; 
493
494	.bundle-data__unit { 
495		font-size: 24px; 
496
497	.bundle-data__amount { 
498		font-size: 34px; 
499
500	.bundle-data--large .bundle-data__amount { 
501		font-size: 40px; 
502
503	.bundle-data--small .bundle-data__amount { 
504		font-size: 24px; 
505
506
507 
508@media only screen and (max-width: 639px) { 
509	.bundle-data { 
510		text-align: center; 
511		height: auto; 
512
513	.bundle-data--narrow { 
514		height: auto; 
515
516	.bundle-data__unit { 
517		font-size: 20px; 
518
519	.bundle-data__amount { 
520		font-size: 24px; 
521
522	.bundle-data--large .bundle-data__amount { 
523		font-size: 28px; 
524
525	.bundle-data--small .bundle-data__amount { 
526		font-size: 20px; 
527
528	.bundle-data--narrow .bundle-data__heading { 
529		display: block; 
530
531	.bundle-data { 
532	border-left-width: 0; 
533	border-right-width: 0; 
534	display: block; 
535	letter-spacing: -.215em; 
536	height: auto; 
537	width: 90%; 
538	 
539	margin-top: 0; 
540	margin-bottom: 0; 
541	margin:auto; 
542	text-align: center; 
543
544.bundle-data__value { 
545  height:115px; 
546
547
548 
549 
550@media only screen and (max-width: 970px) { 
551	.bundle-price { 
552		text-align: center; 
553		margin-bottom: 10px; 
554
555	.bundle-price--left { 
556		text-align: left; 
557
558	.bundle-price__cost { 
559		font-size: 34px; 
560
561	.bundle-price__cost--light { 
562		font-size: 24px; 
563
564	.bundle-price__heading { 
565		font-size: 24px; 
566
567
568.maxWidth{ 
569	 margin:auto; 
570	 width:33.33333%!important;  
571
572@media only screen and (max-width: 639px) { 
573	.bundle-price__cost { 
574		font-size: 24px; 
575
576	.bundle-price__cost--light { 
577		font-size: 20px; 
578		font-family: "VodafoneRegular"; 
579
580	.bundle-price__heading { 
581		font-size: 20px; 
582
583	.maxWidth{ 
584	 margin:none; 
585	 width:100%;  
586
587	 
588
589 
590</style> 
591 
592<section class="section section--gutter no-gutter--top"> 
593	<div class="spring no-gutter--top"> 
594		<#if description.getSiblings()?has_content> 
595			<p class="gutter--all"> 
596			${description.getData()} 
597			</p> 
598		</#if> 
599 
600		<#if alert.getData()?has_content> 
601			<div class="alert alert--light alert--warning validation__warning" style="background-color:white;margin:35px auto 50px;max-width: 800px;"> 
602				<div class="caption"> 
603					<div class="caption__media caption__media--top alert__media"> 
604						<svg class="icon icon--small alert__icon"> 
605						  <use xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="#icon-block"></use>  
606						</svg> 
607					</div> 
608					<div class="caption__text caption__text--top alert__text"> 
609						<p class="no-gutter--top"> 
610							${alert.getData()}  
611						</p> 
612					</div> 
613				</div> 
614			</div> 
615		</#if> 
616		 
617		<!-------------- ${containerLoop.getSiblings()?size}----------> 
618		 
619		<#assign gridBundles = "grid__item grid__item--1/1 grid__item--gutter grid__item--sm-1/1 grid__item--md-1/1"/> 
620		<#if containerLoop.getSiblings()?size ==1 > 
621			<#assign gridBundles = "grid__item grid__item--1/3 grid__item--gutter grid__item--sm-1/1 grid__item--md-1/2" /> 
622		<#elseif containerLoop.getSiblings()?size == 2 > 
623			<#assign gridBundles = "grid__item grid__item--2/3 grid__item--gutter grid__item--sm-1/1 grid__item--md-1/1" /> 
624		</#if> 
625		 
626<div class="${gridBundles}"> 
627		<div class="carousel " data-js="_carousel" data-adjust-height="1" data-center="" data-breakpoints="mobile=1&tablet=2&desktop=<#if (containerLoop.getSiblings()?size <=3)>${containerLoop.getSiblings()?size}<#else>3</#if>"> 
628			 <div class="carousel__wrapper"> 
629				<ul class="js-carousel-slider carousel__slider carousel__slider--sm-1 carousel__slider--md-2 carousel__slider--3"> 
630				<#if containerLoop.getSiblings()?has_content> 
631					<#list containerLoop.getSiblings() as cur_containerLoop> 
632					  <li class="js-carousel-slide carousel__slide"> 
633							<div class="bundle "> 
634								<#if getterUtil.getBoolean(cur_containerLoop.mostPopular.getData())> 
635									<p class="tag tag--seance "> 
636										<span class="visually-hidden">This bundle is highlighted</span> <span class="tag__label">  
637											Most popular  
638										</span> 
639									</p> 
640								</#if> 
641								<div class="bundle__summary" style="padding-top:20px;"> 
642								  <#if cur_containerLoop.Title.getData()?has_content> 
643										<div style="padding-top:20px;"> 
644											<p> 
645												${cur_containerLoop.Title.getData()} 
646											</p> 
647										</div> 
648									</#if> 
649									<#if cur_containerLoop.LogoImage.getData()?? && cur_containerLoop.LogoImage.getData() != ""> 
650	<img alt="${cur_containerLoop.LogoImage.getAttribute("alt")}" src="${cur_containerLoop.LogoImage.getData()}" style="width: 165px;height: auto;"/> 
651</#if> 
652 
653           
654									<#if Select2v2a?? && Select2v2a?has_content> 
655									<div class="bundle-data ${Select2v2a.getData()}"> 
656									<#else> 
657									<div class="bundle-data bundle-data--guardsman-red"> 
658									</#if> 
659										<div class="bundle-data__value bundle-data__value "> 
660											<p style="margin:0 !important; "> 
661												${cur_containerLoop.textWithRedBg.getData()} 
662											</p> 
663										</div> 
664 
665										<div class="bundle-data__value bundle-data__value bundle-data__value--inverse"> 
666											<p style="margin:0 !important ;font-size:18px"> 
667												${cur_containerLoop.textWithWhiteBg.getData()} 
668											</p> 
669										</div> 
670									</div> 
671                  <#if cur_containerLoop.bundleDescription.getData()?has_content> 
672									<div class="bundle-title"> 
673										<div class="bundle-title__row gutter--bottom"> 
674											${cur_containerLoop.bundleDescription.getData()} 
675										</div> 
676									</div> 
677                    </#if> 
678								</div> 
679<#if cur_containerLoop.bundleDescription.getData()?has_content> 
680								<div class="js-accordion show-more gutter--top" data-classes="active=show-more__heading--active" data-js="_accordion"> 
681									<div class="js-accordion-content show-more__content show-more__content--collapse"> 
682										<ul class="list list--reset bundle__inclusions"> 
683											<#if cur_containerLoop.listData?has_content> 
684												<#list cur_containerLoop.listData.getSiblings() as cur_list> 
685													<li class="bundle__inclusion flush--top" style="border:none !important"> 
686													 
687  													<div class="caption"> 
688                              <span class="caption__media caption__media--top"> 
689                                <svg focusable="false" aria-hidden="true" class="icon icon--small bundle__inclusion-bullet"> 
690    															<use xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="#icon-tick"></use> 
691    														</svg> 
692                              </span> 
693                              <span class="caption__text"> 
694                                ${cur_list.getData()} 
695                              </span> 
696                            </div> 
697													</li> 
698												</#list> 
699											</#if> 
700										</ul> 
701									</div> 
702									 
703                  	<#if cur_containerLoop.showMoreText.getData()?has_content> 
704									<a aria-expanded="false" aria-selected="false" class="js-accordion-heading show-more__heading " href="#" role="tab" tabindex="0"> 
705										<span class="show-more__heading-text">  
706											<span class="show-more__heading-more">  
707												${cur_containerLoop.showMoreText.getData()} 
708											</span>  
709											<span class="show-more__heading-less" style="border-top:none;padding-top: 0"> 
710												${cur_containerLoop.showLessText.getData()} 
711											</span>  
712										</span>  
713										<span class="js-accordion-chevron show-more__heading-chevron">  
714											<svg aria-hidden="true" class="icon icon--small " focusable="false"> <use xlink:href="#icon-chevron-down" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"></use> </svg>  
715										</span> 
716									</a> 
717                      </#if> 
718								</div> 
719								</#if> 
720                 
721                <#if cur_containerLoop.buttonLabel.getData()?has_content> 
722								<#if ChooseUrLinkType?has_content> 
723								<div class="bundle__select bundle__select--first gutter--top"> 
724                  <#if ChooseUrLinkType.getData()== '["normal Link"]'> 
725									<#if cur_containerLoop.buttonLabel.getData()?has_content> 
726									<a href="${cur_containerLoop.buttonUrl.getData()}" class="button button--primary"> 
727										${cur_containerLoop.buttonLabel.getData()} 
728									</a> 
729									</#if> 
730                  <#elseif ChooseUrLinkType.getData()== '["login"]'> 
731                    <a href="javascript:miSubscribe();" class="button button--primary"> 
732										${cur_containerLoop.buttonLabel.getData()} 
733									</a> 
734                 <#elseif ChooseUrLinkType.getData()== '["ADSL"]'> 
735                    <a href="javascript:adslSubscribe('${cur_containerLoop.BundleId.getData()}', '${cur_containerLoop.AdslTypeTabId.getData()}');" class="button button--primary"> 
736										${cur_containerLoop.buttonLabel.getData()} 
737									</a> 
738                  </#if> 
739                   
740								</div> 
741								</#if> 
742                  </#if> 
743							</div> 
744						</li> 
745					</#list> 
746				</#if> 
747				</ul> 
748			</div> 
749 
750			<div class="js-carousel-controls carousel__controls"> 
751				<button class="js-carousel-control carousel__control carousel__control--left" type="button" data-direction="-1"> 
752					<span class="visually-hidden">Previous page</span> 
753					<svg focusable="false" aria-hidden="true" class="icon icon--small carousel__control-icon"> 
754						<use xlink:href="#icon-chevron-left" ></use> 
755					</svg> 
756				</button> 
757				<button class="js-carousel-control carousel__control carousel__control--right" type="button" data-direction="1"> 
758					<span class="visually-hidden">Next page</span> 
759					<svg focusable="false" aria-hidden="true" class="icon icon--small carousel__control-icon"> 
760						<use xlink:href="#icon-chevron-right" ></use> 
761					</svg> 
762				</button> 
763			</div> 
764			 
765			<div class="js-carousel-pagination carousel__pagination carousel__pagination--visible"> 
766			<#list containerLoop.getSiblings() as cur_containerLoop> 
767				<li class="carousel__page-item"> 
768					<button type="button" class="js-carousel-page carousel__page  button button--reset" data-page="${cur_containerLoop?index}"> 
769						<span class="visually-hidden"> 
770							${cur_containerLoop?index} 
771						</span> 
772					</button> 
773				</li> 
774			</#list> 
775			</div> 
776		</div> 
777	</div> 
778	</div> 
779 
780	 
781<#if addWebContent.getSiblings()?has_content> 
782	<#list addWebContent.getSiblings() as cur_addWebContent> 
783	<#if (cur_addWebContent.getData()?length>0)> 
784	<#assign article =cur_addWebContent.getData()?eval /> 
785	<div class="gutter--bottom"></div> 
786   <@liferay_ui["asset-display"] 
787   className=article.className 
788   classPK=getterUtil.getLong(article.classPK, 0) 
789   template="full_content" /> 
790	</#if> 
791	</#list> 
792</#if> 
793	 
794	 
795	<div class="visually-hidden"> 
796		<svg> 
797			<symbol viewBox="0 0 121.45 86.55" id="icon-tick"><polyline points="117.45 4 38.91 82.55 4 47.64" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"></polyline></symbol> 
798		</svg> 
799		<svg> 
800			<symbol viewBox="0 0 160 160" id="icon-block"><g id="block-4bed162d-c643-4387-ae3b-c4470515ed90" data-name="Block_ic"><line x1="26.26" y1="133.74" x2="133.74" y2="26.26" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"></line><circle cx="80" cy="80" r="76" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"></circle></g></symbol> 
801		</svg> 
802	</div> 
803</section> 
804 
805 
806 
807 
808 
809 
810<script> 
811function adslSubscribe(itemA, itemB){ 
812			try{ 
813				loadAngularLib(function(){ 
814					loadModalPage('/node/adslCheckAvailability.html',function(){}); 
815					localStorage.setItem('bundleId', itemA); 
816					localStorage.setItem('turboOrUnlimited',itemB); 
817				}); 
818         
819			} catch(err){ 
820				loadModalPage('/node/adslCheckAvailability.html',function(){}); 
821        localStorage.setItem('bundleId', itemA); 
822        localStorage.setItem('turboOrUnlimited',itemB); 
823
824
825function miSubscribe(){ 
826			try{ 
827				loadAngularLib(function(){ 
828					loginParams['targetPage']='mi-manage'; 
829          loadModalPage('/node/login&register.htm',function(){}); 
830				}); 
831         
832			} catch(err){ 
833				loginParams['targetPage']='mi-manage'; 
834        loadModalPage('/node/login&register.htm',function(){}); 
835
836 
837
838</script> 
حصل خطأ عند معالجة القالب.
The following has evaluated to null or missing:
==> cur_containerLoop.LogoImage [in template "20116#20160#164010" at line 649, column 78]

----
Tip: It's the step after the last dot that caused this error, not those before it.
----
Tip: If the failing expression is known to be legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #if cur_containerLoop.LogoImage.getDa... [in template "20116#20160#164010" at line 649, column 73]
----
1<style> 
2p{ 
3  margin:0 !important; 
4
5.bundle { 
6	background-color: #FFFFFF; 
7	box-shadow: 0 1px 3px 0 #AFAFAF; 
8	 
9	padding:0px !important; 
10	padding-bottom:20px !important; 
11	position: relative; 
12	text-align: center; 
13	z-index: 0; 
14
15.bundle--dark { 
16	color: #333333; 
17	box-shadow: none; 
18
19 
20.bundle--alt { 
21	background-color: #EBEBEB; 
22
23 
24.bundle--horizontal { 
25	padding: 0; 
26
27.bundle--compact { 
28	text-align: right; 
29
30 
31.bundle__show-more { 
32	position: relative; 
33
34 
35.bundle__show-more:after { 
36	content: ""; 
37	height: 1px; 
38	width: 50%; 
39	position: absolute; 
40	background: #CCCCCC; 
41	left: 0; 
42	right: 0; 
43	margin: 0 auto; 
44
45 
46.bundle__strong { 
47	color: #000000; 
48
49 
50.bundle__compact-spring { 
51	max-width: 540px; 
52	margin: 0 auto; 
53
54 
55.bundle__details { 
56	background-color: #F4F4F4; 
57	padding: 30px; 
58
59 
60.bundle__see-details { 
61	text-decoration: underline; 
62
63 
64.bundle--horizontal .bundle__see-details { 
65	margin-top: 0; 
66
67 
68.bundle__inclusions { 
69	margin-bottom: 20px; 
70
71 
72.bundle--horizontal .bundle__inclusions { 
73	margin-top: 10px; 
74	margin-bottom: 0; 
75
76 
77/*.bundle__inclusion { 
78	clear: both; 
79	padding-top: 11px; 
80	position: relative; 
81	text-align: left; 
82	padding-left: 40px; 
83}*/ 
84 
85.bundle__inclusion--no-bullet { 
86	text-align: center; 
87
88 
89/*.bundle__inclusion-bullet { 
90	color: #428600; 
91	float: left; 
92	margin-right: 10px; 
93	margin-bottom: 1px; 
94	position: absolute; 
95	margin-top: 2px; 
96	<#if locale.getLanguage() == "ar" > 
97    transform: scaleX(-1); 
98    right: 0; 
99  </#if> 
100  <#if locale.getLanguage() == "en" > 
101    left: 0; 
102  </#if> 
103 
104}*/ 
105 
106.bundle__inclusion-bullet--hidden { 
107	visibility: hidden; 
108
109 
110.bundle__inclusion-logo { 
111	max-height: 25px; 
112
113 
114.bundle__inclusion-logo--buffer { 
115	margin-top: 10px; 
116	margin-bottom: 10px; 
117
118 
119.bundle__select { 
120	padding: 0 50px; 
121	margin-top: 20px; 
122
123 
124.bundle__select--first { 
125	margin-top: 0; 
126
127 
128.bundle__selected { 
129	background-color: #428600; 
130	color: #FFFFFF; 
131
132 
133.bundle--horizontal .bundle__data-info { 
134	display: inline; 
135
136 
137.bundle__button { 
138	-webkit-appearance: none; 
139	  -moz-appearance: none; 
140	    appearance: none; 
141	border: 1px solid transparent; 
142	color: #FFFFFF; 
143	cursor: pointer; 
144	display: inline-block; 
145	font-size: 20px; 
146	padding: 11px 37px; 
147	text-align: center; 
148
149 
150.bundle__button:hover { 
151	cursor: pointer; 
152
153 
154.bundle__button--default { 
155	background-color: #666666; 
156
157 
158.bundle__button--default:hover { 
159	background-color: #333333; 
160
161 
162.bundle__label { 
163	line-height: 28px; 
164
165 
166 
167.bundle__label--unchecked { 
168	display: inline-block; 
169
170 
171.bundle__label--checked { 
172	display: none; 
173
174 
175.bundle__label-wrapper { 
176	padding: 0 20px; 
177
178 
179.bundle__label-icon { 
180	margin-right: 10px; 
181	vertical-align: top; 
182
183 
184.bundle__input { 
185	display: none; 
186
187 
188.bundle__input:checked + .bundle__button { 
189	background-color: #428600; 
190
191 
192.bundle__input:checked + .bundle__button .bundle__label--unchecked { 
193	display: none; 
194
195 
196.bundle__input:checked + .bundle__button .bundle__label--checked { 
197	display: inline-block; 
198
199 
200.bundle__emphasise { 
201	color: #E60000; 
202
203 
204.bundle__offer-text { 
205	color: #666666; 
206	display: block; 
207
208 
209.bundle-data { 
210	border-left-width: 0; 
211	border-right-width: 0; 
212	display: block; 
213	letter-spacing: -.215em; 
214	height: 110px; 
215	width: 100%; 
216	margin-top: 0; 
217	padding-top:20px; 
218	margin-bottom: 0; 
219	text-align: center; 
220	overflow:hidden; 
221
222 
223.bundle-data:after { 
224	content: ""; 
225	display: inline-block; 
226	vertical-align: bottom; 
227	height: 100%; 
228
229 
230.bundle-data--narrow { 
231	border-left-width: 1px; 
232	border-right-width: 1px; 
233	height: auto; 
234
235 
236 
237 
238.bundle-data__value--inverse { 
239	background-color: transparent; 
240
241 
242.bundle-data__value--full { 
243	width: 100%; 
244
245 
246.bundle-data--large .bundle-data__value { 
247	height: 100%; 
248
249 
250.bundle-data--red .bundle-data__value { 
251	background-color: #E60000; 
252	border-color: #E60000; 
253	border-right-color: transparent; 
254	color: #FFFFFF; 
255
256 
257.bundle-data--red .bundle-data__value--inverse { 
258	background-color: #FFFFFF; 
259	color: #E60000; 
260
261 
262.bundle-data--seance .bundle-data__value { 
263	background-color: #9C2AA0; 
264	border-color: #9C2AA0; 
265	border-right-color: transparent; 
266	color: #FFFFFF; 
267
268 
269.bundle-data--seance .bundle-data__value--inverse { 
270	background-color: #FFFFFF; 
271	color: #9C2AA0; 
272
273 
274.bundle-data--guardsman-red .bundle-data__value { 
275	background-color: #BD0000; 
276	border-color: #BD0000; 
277	border-right-color: transparent; 
278	color: #FFFFFF; 
279
280 
281.bundle-data--guardsman-red .bundle-data__value--inverse { 
282	background-color: #FFFFFF; 
283	color: #BD0000; 
284
285 
286.bundle-data--finn .bundle-data__value { 
287	background-color: #5E2750; 
288	border-color: #5E2750; 
289	border-right-color: transparent; 
290	color: #FFFFFF; 
291
292 
293.bundle-data--finn .bundle-data__value--inverse { 
294	background-color: #FFFFFF; 
295	color: #5E2750; 
296
297 
298.bundle-data--blue-lagoon .bundle-data__value { 
299	background-color: #007C92; 
300	border-color: #007C92; 
301	border-right-color: transparent; 
302	color: #FFFFFF; 
303
304 
305.bundle-data--blue-lagoon .bundle-data__value--inverse { 
306	background-color: #FFFFFF; 
307	color: #007C92; 
308
309 
310.bundle-data--cinderella .bundle-data__value { 
311	background-color: #FDD4D4; 
312	border-color: #FDD4D4; 
313	border-right-color: transparent; 
314	color: #BD0000; 
315
316 
317.bundle-data--cinderella .bundle-data__value--inverse { 
318	background-color: #FFFFFF; 
319
320 
321.bundle-data--cavern-pink .bundle-data__value { 
322	background-color: #E5BFBF; 
323	border-color: #E5BFBF; 
324	border-right-color: transparent; 
325	color: #990000; 
326
327 
328.bundle-data--cavern-pink .bundle-data__value--inverse { 
329	background-color: #FFFFFF; 
330
331 
332.bundle-data--narrow .bundle-data__value { 
333	padding-top: 10px; 
334	padding-bottom: 10px; 
335
336 
337.bundle-data--narrow .bundle-data__value--inverse { 
338	border-right-color: currentColor; 
339
340 
341.bundle-data--narrow .bundle-data__heading { 
342	display: inline-block; 
343	margin-bottom: 0; 
344
345 
346.bundle-data__heading { 
347	display: block; 
348	margin: 3px 0 1px; 
349	font-family: VodafoneLight; 
350	letter-spacing: -.215em; 
351
352 
353.bundle-data__heading--large-content { 
354	font-size: 24px; 
355
356 
357.bundle-data__unit { 
358	font-size: 28px; 
359	line-height: 1em; 
360	letter-spacing: normal; 
361
362 
363.bundle-data__amount { 
364	font-size: 40px; 
365	line-height: 1em; 
366	letter-spacing: normal; 
367
368 
369.bundle-data--large .bundle-data__amount { 
370	font-size: 56px; 
371
372 
373.bundle-data--small .bundle-data__amount { 
374	font-size: 28px; 
375
376 
377.bundle-price { 
378	margin: 0; 
379
380 
381.bundle-price--left, .bundle-price--narrow { 
382	text-align: left; 
383
384 
385.bundle-price__cost { 
386	font-size: 40px; 
387	font-family: "VodafoneRegular"; 
388
389 
390.bundle-price__cost--light { 
391	font-family: "VodafoneLight"; 
392	font-size: 30px; 
393
394 
395.bundle-price__regular-cost { 
396	font-family: "VodafoneRegular"; 
397
398 
399.bundle-price__regular-price { 
400	color: #666666; 
401
402 
403.bundle-price__heading { 
404	font-size: 28px; 
405	font-family: "VodafoneRegularBold"; 
406	margin: 0; 
407
408 
409.bundle-price__savings { 
410	color: #E60000; 
411
412 
413.bundle-price__saving { 
414	text-decoration: line-through; 
415
416 
417.bundle-price__detail { 
418	display: block; 
419	margin-top: 8px; 
420	color: #666666; 
421
422 
423.bundle-data__value { 
424  height:106px; 
425	background-color: #CCCCCC; 
426	border: 1px solid #CCCCCC; 
427	border-right-color: transparent; 
428	color: #333333; 
429	display: inline-block; 
430	letter-spacing: normal; 
431	width: 50%; 
432	vertical-align: bottom; 
433	overflow: hidden; 
434	text-overflow: ellipsis; 
435	white-space: normal; 
436  padding: 20px 0; 
437  float:left; 
438
439 
440@media only screen and (max-width: 639px) { 
441	.bundle { 
442		padding-bottom: 20px; 
443
444	.bundle--horizontal { 
445		padding: 0; 
446
447	.bundle--horizontal .bundle__summary { 
448	padding: 20px 10px 20px 26px; 
449
450	.bundle--horizontal .bundle__summary--wide { 
451		padding: 20px 0; 
452
453	.bundle__sim { 
454		width: 100%; 
455
456	.bundle__select { 
457		margin-top: 15px; 
458
459	.bundle__select--first { 
460		margin-top: 0; 
461
462	.bundle--horizontal .bundle__data-info { 
463		display: block; 
464
465	.bundle--horizontal .bundle__inclusion { 
466		padding-top: 5px; 
467
468	.bundle__sm-wrapper { 
469		padding: 0 15px; 
470
471	.bundle__inclusion { 
472		padding-left: 30px; 
473
474
475 
476@media only screen and (max-width: 639px) { 
477	.bundle__button { 
478		display: block; 
479		font-size: 18px; 
480		padding: 10px; 
481
482
483 
484@media only screen and (max-width: 970px) { 
485	.bundle-data { 
486		height: auto; 
487
488	.bundle-data__value { 
489		padding:15px 0; 
490
491	.bundle-data--narrow { 
492		height: auto; 
493
494	.bundle-data__unit { 
495		font-size: 24px; 
496
497	.bundle-data__amount { 
498		font-size: 34px; 
499
500	.bundle-data--large .bundle-data__amount { 
501		font-size: 40px; 
502
503	.bundle-data--small .bundle-data__amount { 
504		font-size: 24px; 
505
506
507 
508@media only screen and (max-width: 639px) { 
509	.bundle-data { 
510		text-align: center; 
511		height: auto; 
512
513	.bundle-data--narrow { 
514		height: auto; 
515
516	.bundle-data__unit { 
517		font-size: 20px; 
518
519	.bundle-data__amount { 
520		font-size: 24px; 
521
522	.bundle-data--large .bundle-data__amount { 
523		font-size: 28px; 
524
525	.bundle-data--small .bundle-data__amount { 
526		font-size: 20px; 
527
528	.bundle-data--narrow .bundle-data__heading { 
529		display: block; 
530
531	.bundle-data { 
532	border-left-width: 0; 
533	border-right-width: 0; 
534	display: block; 
535	letter-spacing: -.215em; 
536	height: auto; 
537	width: 90%; 
538	 
539	margin-top: 0; 
540	margin-bottom: 0; 
541	margin:auto; 
542	text-align: center; 
543
544.bundle-data__value { 
545  height:115px; 
546
547
548 
549 
550@media only screen and (max-width: 970px) { 
551	.bundle-price { 
552		text-align: center; 
553		margin-bottom: 10px; 
554
555	.bundle-price--left { 
556		text-align: left; 
557
558	.bundle-price__cost { 
559		font-size: 34px; 
560
561	.bundle-price__cost--light { 
562		font-size: 24px; 
563
564	.bundle-price__heading { 
565		font-size: 24px; 
566
567
568.maxWidth{ 
569	 margin:auto; 
570	 width:33.33333%!important;  
571
572@media only screen and (max-width: 639px) { 
573	.bundle-price__cost { 
574		font-size: 24px; 
575
576	.bundle-price__cost--light { 
577		font-size: 20px; 
578		font-family: "VodafoneRegular"; 
579
580	.bundle-price__heading { 
581		font-size: 20px; 
582
583	.maxWidth{ 
584	 margin:none; 
585	 width:100%;  
586
587	 
588
589 
590</style> 
591 
592<section class="section section--gutter no-gutter--top"> 
593	<div class="spring no-gutter--top"> 
594		<#if description.getSiblings()?has_content> 
595			<p class="gutter--all"> 
596			${description.getData()} 
597			</p> 
598		</#if> 
599 
600		<#if alert.getData()?has_content> 
601			<div class="alert alert--light alert--warning validation__warning" style="background-color:white;margin:35px auto 50px;max-width: 800px;"> 
602				<div class="caption"> 
603					<div class="caption__media caption__media--top alert__media"> 
604						<svg class="icon icon--small alert__icon"> 
605						  <use xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="#icon-block"></use>  
606						</svg> 
607					</div> 
608					<div class="caption__text caption__text--top alert__text"> 
609						<p class="no-gutter--top"> 
610							${alert.getData()}  
611						</p> 
612					</div> 
613				</div> 
614			</div> 
615		</#if> 
616		 
617		<!-------------- ${containerLoop.getSiblings()?size}----------> 
618		 
619		<#assign gridBundles = "grid__item grid__item--1/1 grid__item--gutter grid__item--sm-1/1 grid__item--md-1/1"/> 
620		<#if containerLoop.getSiblings()?size ==1 > 
621			<#assign gridBundles = "grid__item grid__item--1/3 grid__item--gutter grid__item--sm-1/1 grid__item--md-1/2" /> 
622		<#elseif containerLoop.getSiblings()?size == 2 > 
623			<#assign gridBundles = "grid__item grid__item--2/3 grid__item--gutter grid__item--sm-1/1 grid__item--md-1/1" /> 
624		</#if> 
625		 
626<div class="${gridBundles}"> 
627		<div class="carousel " data-js="_carousel" data-adjust-height="1" data-center="" data-breakpoints="mobile=1&tablet=2&desktop=<#if (containerLoop.getSiblings()?size <=3)>${containerLoop.getSiblings()?size}<#else>3</#if>"> 
628			 <div class="carousel__wrapper"> 
629				<ul class="js-carousel-slider carousel__slider carousel__slider--sm-1 carousel__slider--md-2 carousel__slider--3"> 
630				<#if containerLoop.getSiblings()?has_content> 
631					<#list containerLoop.getSiblings() as cur_containerLoop> 
632					  <li class="js-carousel-slide carousel__slide"> 
633							<div class="bundle "> 
634								<#if getterUtil.getBoolean(cur_containerLoop.mostPopular.getData())> 
635									<p class="tag tag--seance "> 
636										<span class="visually-hidden">This bundle is highlighted</span> <span class="tag__label">  
637											Most popular  
638										</span> 
639									</p> 
640								</#if> 
641								<div class="bundle__summary" style="padding-top:20px;"> 
642								  <#if cur_containerLoop.Title.getData()?has_content> 
643										<div style="padding-top:20px;"> 
644											<p> 
645												${cur_containerLoop.Title.getData()} 
646											</p> 
647										</div> 
648									</#if> 
649									<#if cur_containerLoop.LogoImage.getData()?? && cur_containerLoop.LogoImage.getData() != ""> 
650	<img alt="${cur_containerLoop.LogoImage.getAttribute("alt")}" src="${cur_containerLoop.LogoImage.getData()}" style="width: 165px;height: auto;"/> 
651</#if> 
652 
653           
654									<#if Select2v2a?? && Select2v2a?has_content> 
655									<div class="bundle-data ${Select2v2a.getData()}"> 
656									<#else> 
657									<div class="bundle-data bundle-data--guardsman-red"> 
658									</#if> 
659										<div class="bundle-data__value bundle-data__value "> 
660											<p style="margin:0 !important; "> 
661												${cur_containerLoop.textWithRedBg.getData()} 
662											</p> 
663										</div> 
664 
665										<div class="bundle-data__value bundle-data__value bundle-data__value--inverse"> 
666											<p style="margin:0 !important ;font-size:18px"> 
667												${cur_containerLoop.textWithWhiteBg.getData()} 
668											</p> 
669										</div> 
670									</div> 
671                  <#if cur_containerLoop.bundleDescription.getData()?has_content> 
672									<div class="bundle-title"> 
673										<div class="bundle-title__row gutter--bottom"> 
674											${cur_containerLoop.bundleDescription.getData()} 
675										</div> 
676									</div> 
677                    </#if> 
678								</div> 
679<#if cur_containerLoop.bundleDescription.getData()?has_content> 
680								<div class="js-accordion show-more gutter--top" data-classes="active=show-more__heading--active" data-js="_accordion"> 
681									<div class="js-accordion-content show-more__content show-more__content--collapse"> 
682										<ul class="list list--reset bundle__inclusions"> 
683											<#if cur_containerLoop.listData?has_content> 
684												<#list cur_containerLoop.listData.getSiblings() as cur_list> 
685													<li class="bundle__inclusion flush--top" style="border:none !important"> 
686													 
687  													<div class="caption"> 
688                              <span class="caption__media caption__media--top"> 
689                                <svg focusable="false" aria-hidden="true" class="icon icon--small bundle__inclusion-bullet"> 
690    															<use xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="#icon-tick"></use> 
691    														</svg> 
692                              </span> 
693                              <span class="caption__text"> 
694                                ${cur_list.getData()} 
695                              </span> 
696                            </div> 
697													</li> 
698												</#list> 
699											</#if> 
700										</ul> 
701									</div> 
702									 
703                  	<#if cur_containerLoop.showMoreText.getData()?has_content> 
704									<a aria-expanded="false" aria-selected="false" class="js-accordion-heading show-more__heading " href="#" role="tab" tabindex="0"> 
705										<span class="show-more__heading-text">  
706											<span class="show-more__heading-more">  
707												${cur_containerLoop.showMoreText.getData()} 
708											</span>  
709											<span class="show-more__heading-less" style="border-top:none;padding-top: 0"> 
710												${cur_containerLoop.showLessText.getData()} 
711											</span>  
712										</span>  
713										<span class="js-accordion-chevron show-more__heading-chevron">  
714											<svg aria-hidden="true" class="icon icon--small " focusable="false"> <use xlink:href="#icon-chevron-down" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"></use> </svg>  
715										</span> 
716									</a> 
717                      </#if> 
718								</div> 
719								</#if> 
720                 
721                <#if cur_containerLoop.buttonLabel.getData()?has_content> 
722								<#if ChooseUrLinkType?has_content> 
723								<div class="bundle__select bundle__select--first gutter--top"> 
724                  <#if ChooseUrLinkType.getData()== '["normal Link"]'> 
725									<#if cur_containerLoop.buttonLabel.getData()?has_content> 
726									<a href="${cur_containerLoop.buttonUrl.getData()}" class="button button--primary"> 
727										${cur_containerLoop.buttonLabel.getData()} 
728									</a> 
729									</#if> 
730                  <#elseif ChooseUrLinkType.getData()== '["login"]'> 
731                    <a href="javascript:miSubscribe();" class="button button--primary"> 
732										${cur_containerLoop.buttonLabel.getData()} 
733									</a> 
734                 <#elseif ChooseUrLinkType.getData()== '["ADSL"]'> 
735                    <a href="javascript:adslSubscribe('${cur_containerLoop.BundleId.getData()}', '${cur_containerLoop.AdslTypeTabId.getData()}');" class="button button--primary"> 
736										${cur_containerLoop.buttonLabel.getData()} 
737									</a> 
738                  </#if> 
739                   
740								</div> 
741								</#if> 
742                  </#if> 
743							</div> 
744						</li> 
745					</#list> 
746				</#if> 
747				</ul> 
748			</div> 
749 
750			<div class="js-carousel-controls carousel__controls"> 
751				<button class="js-carousel-control carousel__control carousel__control--left" type="button" data-direction="-1"> 
752					<span class="visually-hidden">Previous page</span> 
753					<svg focusable="false" aria-hidden="true" class="icon icon--small carousel__control-icon"> 
754						<use xlink:href="#icon-chevron-left" ></use> 
755					</svg> 
756				</button> 
757				<button class="js-carousel-control carousel__control carousel__control--right" type="button" data-direction="1"> 
758					<span class="visually-hidden">Next page</span> 
759					<svg focusable="false" aria-hidden="true" class="icon icon--small carousel__control-icon"> 
760						<use xlink:href="#icon-chevron-right" ></use> 
761					</svg> 
762				</button> 
763			</div> 
764			 
765			<div class="js-carousel-pagination carousel__pagination carousel__pagination--visible"> 
766			<#list containerLoop.getSiblings() as cur_containerLoop> 
767				<li class="carousel__page-item"> 
768					<button type="button" class="js-carousel-page carousel__page  button button--reset" data-page="${cur_containerLoop?index}"> 
769						<span class="visually-hidden"> 
770							${cur_containerLoop?index} 
771						</span> 
772					</button> 
773				</li> 
774			</#list> 
775			</div> 
776		</div> 
777	</div> 
778	</div> 
779 
780	 
781<#if addWebContent.getSiblings()?has_content> 
782	<#list addWebContent.getSiblings() as cur_addWebContent> 
783	<#if (cur_addWebContent.getData()?length>0)> 
784	<#assign article =cur_addWebContent.getData()?eval /> 
785	<div class="gutter--bottom"></div> 
786   <@liferay_ui["asset-display"] 
787   className=article.className 
788   classPK=getterUtil.getLong(article.classPK, 0) 
789   template="full_content" /> 
790	</#if> 
791	</#list> 
792</#if> 
793	 
794	 
795	<div class="visually-hidden"> 
796		<svg> 
797			<symbol viewBox="0 0 121.45 86.55" id="icon-tick"><polyline points="117.45 4 38.91 82.55 4 47.64" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"></polyline></symbol> 
798		</svg> 
799		<svg> 
800			<symbol viewBox="0 0 160 160" id="icon-block"><g id="block-4bed162d-c643-4387-ae3b-c4470515ed90" data-name="Block_ic"><line x1="26.26" y1="133.74" x2="133.74" y2="26.26" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"></line><circle cx="80" cy="80" r="76" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"></circle></g></symbol> 
801		</svg> 
802	</div> 
803</section> 
804 
805 
806 
807 
808 
809 
810<script> 
811function adslSubscribe(itemA, itemB){ 
812			try{ 
813				loadAngularLib(function(){ 
814					loadModalPage('/node/adslCheckAvailability.html',function(){}); 
815					localStorage.setItem('bundleId', itemA); 
816					localStorage.setItem('turboOrUnlimited',itemB); 
817				}); 
818         
819			} catch(err){ 
820				loadModalPage('/node/adslCheckAvailability.html',function(){}); 
821        localStorage.setItem('bundleId', itemA); 
822        localStorage.setItem('turboOrUnlimited',itemB); 
823
824
825function miSubscribe(){ 
826			try{ 
827				loadAngularLib(function(){ 
828					loginParams['targetPage']='mi-manage'; 
829          loadModalPage('/node/login&register.htm',function(){}); 
830				}); 
831         
832			} catch(err){ 
833				loginParams['targetPage']='mi-manage'; 
834        loadModalPage('/node/login&register.htm',function(){}); 
835
836 
837
838</script> 
حصل خطأ عند معالجة القالب.
The following has evaluated to null or missing:
==> cur_containerLoop.LogoImage [in template "20116#20160#164010" at line 649, column 78]

----
Tip: It's the step after the last dot that caused this error, not those before it.
----
Tip: If the failing expression is known to be legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #if cur_containerLoop.LogoImage.getDa... [in template "20116#20160#164010" at line 649, column 73]
----
1<style> 
2p{ 
3  margin:0 !important; 
4
5.bundle { 
6	background-color: #FFFFFF; 
7	box-shadow: 0 1px 3px 0 #AFAFAF; 
8	 
9	padding:0px !important; 
10	padding-bottom:20px !important; 
11	position: relative; 
12	text-align: center; 
13	z-index: 0; 
14
15.bundle--dark { 
16	color: #333333; 
17	box-shadow: none; 
18
19 
20.bundle--alt { 
21	background-color: #EBEBEB; 
22
23 
24.bundle--horizontal { 
25	padding: 0; 
26
27.bundle--compact { 
28	text-align: right; 
29
30 
31.bundle__show-more { 
32	position: relative; 
33
34 
35.bundle__show-more:after { 
36	content: ""; 
37	height: 1px; 
38	width: 50%; 
39	position: absolute; 
40	background: #CCCCCC; 
41	left: 0; 
42	right: 0; 
43	margin: 0 auto; 
44
45 
46.bundle__strong { 
47	color: #000000; 
48
49 
50.bundle__compact-spring { 
51	max-width: 540px; 
52	margin: 0 auto; 
53
54 
55.bundle__details { 
56	background-color: #F4F4F4; 
57	padding: 30px; 
58
59 
60.bundle__see-details { 
61	text-decoration: underline; 
62
63 
64.bundle--horizontal .bundle__see-details { 
65	margin-top: 0; 
66
67 
68.bundle__inclusions { 
69	margin-bottom: 20px; 
70
71 
72.bundle--horizontal .bundle__inclusions { 
73	margin-top: 10px; 
74	margin-bottom: 0; 
75
76 
77/*.bundle__inclusion { 
78	clear: both; 
79	padding-top: 11px; 
80	position: relative; 
81	text-align: left; 
82	padding-left: 40px; 
83}*/ 
84 
85.bundle__inclusion--no-bullet { 
86	text-align: center; 
87
88 
89/*.bundle__inclusion-bullet { 
90	color: #428600; 
91	float: left; 
92	margin-right: 10px; 
93	margin-bottom: 1px; 
94	position: absolute; 
95	margin-top: 2px; 
96	<#if locale.getLanguage() == "ar" > 
97    transform: scaleX(-1); 
98    right: 0; 
99  </#if> 
100  <#if locale.getLanguage() == "en" > 
101    left: 0; 
102  </#if> 
103 
104}*/ 
105 
106.bundle__inclusion-bullet--hidden { 
107	visibility: hidden; 
108
109 
110.bundle__inclusion-logo { 
111	max-height: 25px; 
112
113 
114.bundle__inclusion-logo--buffer { 
115	margin-top: 10px; 
116	margin-bottom: 10px; 
117
118 
119.bundle__select { 
120	padding: 0 50px; 
121	margin-top: 20px; 
122
123 
124.bundle__select--first { 
125	margin-top: 0; 
126
127 
128.bundle__selected { 
129	background-color: #428600; 
130	color: #FFFFFF; 
131
132 
133.bundle--horizontal .bundle__data-info { 
134	display: inline; 
135
136 
137.bundle__button { 
138	-webkit-appearance: none; 
139	  -moz-appearance: none; 
140	    appearance: none; 
141	border: 1px solid transparent; 
142	color: #FFFFFF; 
143	cursor: pointer; 
144	display: inline-block; 
145	font-size: 20px; 
146	padding: 11px 37px; 
147	text-align: center; 
148
149 
150.bundle__button:hover { 
151	cursor: pointer; 
152
153 
154.bundle__button--default { 
155	background-color: #666666; 
156
157 
158.bundle__button--default:hover { 
159	background-color: #333333; 
160
161 
162.bundle__label { 
163	line-height: 28px; 
164
165 
166 
167.bundle__label--unchecked { 
168	display: inline-block; 
169
170 
171.bundle__label--checked { 
172	display: none; 
173
174 
175.bundle__label-wrapper { 
176	padding: 0 20px; 
177
178 
179.bundle__label-icon { 
180	margin-right: 10px; 
181	vertical-align: top; 
182
183 
184.bundle__input { 
185	display: none; 
186
187 
188.bundle__input:checked + .bundle__button { 
189	background-color: #428600; 
190
191 
192.bundle__input:checked + .bundle__button .bundle__label--unchecked { 
193	display: none; 
194
195 
196.bundle__input:checked + .bundle__button .bundle__label--checked { 
197	display: inline-block; 
198
199 
200.bundle__emphasise { 
201	color: #E60000; 
202
203 
204.bundle__offer-text { 
205	color: #666666; 
206	display: block; 
207
208 
209.bundle-data { 
210	border-left-width: 0; 
211	border-right-width: 0; 
212	display: block; 
213	letter-spacing: -.215em; 
214	height: 110px; 
215	width: 100%; 
216	margin-top: 0; 
217	padding-top:20px; 
218	margin-bottom: 0; 
219	text-align: center; 
220	overflow:hidden; 
221
222 
223.bundle-data:after { 
224	content: ""; 
225	display: inline-block; 
226	vertical-align: bottom; 
227	height: 100%; 
228
229 
230.bundle-data--narrow { 
231	border-left-width: 1px; 
232	border-right-width: 1px; 
233	height: auto; 
234
235 
236 
237 
238.bundle-data__value--inverse { 
239	background-color: transparent; 
240
241 
242.bundle-data__value--full { 
243	width: 100%; 
244
245 
246.bundle-data--large .bundle-data__value { 
247	height: 100%; 
248
249 
250.bundle-data--red .bundle-data__value { 
251	background-color: #E60000; 
252	border-color: #E60000; 
253	border-right-color: transparent; 
254	color: #FFFFFF; 
255
256 
257.bundle-data--red .bundle-data__value--inverse { 
258	background-color: #FFFFFF; 
259	color: #E60000; 
260
261 
262.bundle-data--seance .bundle-data__value { 
263	background-color: #9C2AA0; 
264	border-color: #9C2AA0; 
265	border-right-color: transparent; 
266	color: #FFFFFF; 
267
268 
269.bundle-data--seance .bundle-data__value--inverse { 
270	background-color: #FFFFFF; 
271	color: #9C2AA0; 
272
273 
274.bundle-data--guardsman-red .bundle-data__value { 
275	background-color: #BD0000; 
276	border-color: #BD0000; 
277	border-right-color: transparent; 
278	color: #FFFFFF; 
279
280 
281.bundle-data--guardsman-red .bundle-data__value--inverse { 
282	background-color: #FFFFFF; 
283	color: #BD0000; 
284
285 
286.bundle-data--finn .bundle-data__value { 
287	background-color: #5E2750; 
288	border-color: #5E2750; 
289	border-right-color: transparent; 
290	color: #FFFFFF; 
291
292 
293.bundle-data--finn .bundle-data__value--inverse { 
294	background-color: #FFFFFF; 
295	color: #5E2750; 
296
297 
298.bundle-data--blue-lagoon .bundle-data__value { 
299	background-color: #007C92; 
300	border-color: #007C92; 
301	border-right-color: transparent; 
302	color: #FFFFFF; 
303
304 
305.bundle-data--blue-lagoon .bundle-data__value--inverse { 
306	background-color: #FFFFFF; 
307	color: #007C92; 
308
309 
310.bundle-data--cinderella .bundle-data__value { 
311	background-color: #FDD4D4; 
312	border-color: #FDD4D4; 
313	border-right-color: transparent; 
314	color: #BD0000; 
315
316 
317.bundle-data--cinderella .bundle-data__value--inverse { 
318	background-color: #FFFFFF; 
319
320 
321.bundle-data--cavern-pink .bundle-data__value { 
322	background-color: #E5BFBF; 
323	border-color: #E5BFBF; 
324	border-right-color: transparent; 
325	color: #990000; 
326
327 
328.bundle-data--cavern-pink .bundle-data__value--inverse { 
329	background-color: #FFFFFF; 
330
331 
332.bundle-data--narrow .bundle-data__value { 
333	padding-top: 10px; 
334	padding-bottom: 10px; 
335
336 
337.bundle-data--narrow .bundle-data__value--inverse { 
338	border-right-color: currentColor; 
339
340 
341.bundle-data--narrow .bundle-data__heading { 
342	display: inline-block; 
343	margin-bottom: 0; 
344
345 
346.bundle-data__heading { 
347	display: block; 
348	margin: 3px 0 1px; 
349	font-family: VodafoneLight; 
350	letter-spacing: -.215em; 
351
352 
353.bundle-data__heading--large-content { 
354	font-size: 24px; 
355
356 
357.bundle-data__unit { 
358	font-size: 28px; 
359	line-height: 1em; 
360	letter-spacing: normal; 
361
362 
363.bundle-data__amount { 
364	font-size: 40px; 
365	line-height: 1em; 
366	letter-spacing: normal; 
367
368 
369.bundle-data--large .bundle-data__amount { 
370	font-size: 56px; 
371
372 
373.bundle-data--small .bundle-data__amount { 
374	font-size: 28px; 
375
376 
377.bundle-price { 
378	margin: 0; 
379
380 
381.bundle-price--left, .bundle-price--narrow { 
382	text-align: left; 
383
384 
385.bundle-price__cost { 
386	font-size: 40px; 
387	font-family: "VodafoneRegular"; 
388
389 
390.bundle-price__cost--light { 
391	font-family: "VodafoneLight"; 
392	font-size: 30px; 
393
394 
395.bundle-price__regular-cost { 
396	font-family: "VodafoneRegular"; 
397
398 
399.bundle-price__regular-price { 
400	color: #666666; 
401
402 
403.bundle-price__heading { 
404	font-size: 28px; 
405	font-family: "VodafoneRegularBold"; 
406	margin: 0; 
407
408 
409.bundle-price__savings { 
410	color: #E60000; 
411
412 
413.bundle-price__saving { 
414	text-decoration: line-through; 
415
416 
417.bundle-price__detail { 
418	display: block; 
419	margin-top: 8px; 
420	color: #666666; 
421
422 
423.bundle-data__value { 
424  height:106px; 
425	background-color: #CCCCCC; 
426	border: 1px solid #CCCCCC; 
427	border-right-color: transparent; 
428	color: #333333; 
429	display: inline-block; 
430	letter-spacing: normal; 
431	width: 50%; 
432	vertical-align: bottom; 
433	overflow: hidden; 
434	text-overflow: ellipsis; 
435	white-space: normal; 
436  padding: 20px 0; 
437  float:left; 
438
439 
440@media only screen and (max-width: 639px) { 
441	.bundle { 
442		padding-bottom: 20px; 
443
444	.bundle--horizontal { 
445		padding: 0; 
446
447	.bundle--horizontal .bundle__summary { 
448	padding: 20px 10px 20px 26px; 
449
450	.bundle--horizontal .bundle__summary--wide { 
451		padding: 20px 0; 
452
453	.bundle__sim { 
454		width: 100%; 
455
456	.bundle__select { 
457		margin-top: 15px; 
458
459	.bundle__select--first { 
460		margin-top: 0; 
461
462	.bundle--horizontal .bundle__data-info { 
463		display: block; 
464
465	.bundle--horizontal .bundle__inclusion { 
466		padding-top: 5px; 
467
468	.bundle__sm-wrapper { 
469		padding: 0 15px; 
470
471	.bundle__inclusion { 
472		padding-left: 30px; 
473
474
475 
476@media only screen and (max-width: 639px) { 
477	.bundle__button { 
478		display: block; 
479		font-size: 18px; 
480		padding: 10px; 
481
482
483 
484@media only screen and (max-width: 970px) { 
485	.bundle-data { 
486		height: auto; 
487
488	.bundle-data__value { 
489		padding:15px 0; 
490
491	.bundle-data--narrow { 
492		height: auto; 
493
494	.bundle-data__unit { 
495		font-size: 24px; 
496
497	.bundle-data__amount { 
498		font-size: 34px; 
499
500	.bundle-data--large .bundle-data__amount { 
501		font-size: 40px; 
502
503	.bundle-data--small .bundle-data__amount { 
504		font-size: 24px; 
505
506
507 
508@media only screen and (max-width: 639px) { 
509	.bundle-data { 
510		text-align: center; 
511		height: auto; 
512
513	.bundle-data--narrow { 
514		height: auto; 
515
516	.bundle-data__unit { 
517		font-size: 20px; 
518
519	.bundle-data__amount { 
520		font-size: 24px; 
521
522	.bundle-data--large .bundle-data__amount { 
523		font-size: 28px; 
524
525	.bundle-data--small .bundle-data__amount { 
526		font-size: 20px; 
527
528	.bundle-data--narrow .bundle-data__heading { 
529		display: block; 
530
531	.bundle-data { 
532	border-left-width: 0; 
533	border-right-width: 0; 
534	display: block; 
535	letter-spacing: -.215em; 
536	height: auto; 
537	width: 90%; 
538	 
539	margin-top: 0; 
540	margin-bottom: 0; 
541	margin:auto; 
542	text-align: center; 
543
544.bundle-data__value { 
545  height:115px; 
546
547
548 
549 
550@media only screen and (max-width: 970px) { 
551	.bundle-price { 
552		text-align: center; 
553		margin-bottom: 10px; 
554
555	.bundle-price--left { 
556		text-align: left; 
557
558	.bundle-price__cost { 
559		font-size: 34px; 
560
561	.bundle-price__cost--light { 
562		font-size: 24px; 
563
564	.bundle-price__heading { 
565		font-size: 24px; 
566
567
568.maxWidth{ 
569	 margin:auto; 
570	 width:33.33333%!important;  
571
572@media only screen and (max-width: 639px) { 
573	.bundle-price__cost { 
574		font-size: 24px; 
575
576	.bundle-price__cost--light { 
577		font-size: 20px; 
578		font-family: "VodafoneRegular"; 
579
580	.bundle-price__heading { 
581		font-size: 20px; 
582
583	.maxWidth{ 
584	 margin:none; 
585	 width:100%;  
586
587	 
588
589 
590</style> 
591 
592<section class="section section--gutter no-gutter--top"> 
593	<div class="spring no-gutter--top"> 
594		<#if description.getSiblings()?has_content> 
595			<p class="gutter--all"> 
596			${description.getData()} 
597			</p> 
598		</#if> 
599 
600		<#if alert.getData()?has_content> 
601			<div class="alert alert--light alert--warning validation__warning" style="background-color:white;margin:35px auto 50px;max-width: 800px;"> 
602				<div class="caption"> 
603					<div class="caption__media caption__media--top alert__media"> 
604						<svg class="icon icon--small alert__icon"> 
605						  <use xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="#icon-block"></use>  
606						</svg> 
607					</div> 
608					<div class="caption__text caption__text--top alert__text"> 
609						<p class="no-gutter--top"> 
610							${alert.getData()}  
611						</p> 
612					</div> 
613				</div> 
614			</div> 
615		</#if> 
616		 
617		<!-------------- ${containerLoop.getSiblings()?size}----------> 
618		 
619		<#assign gridBundles = "grid__item grid__item--1/1 grid__item--gutter grid__item--sm-1/1 grid__item--md-1/1"/> 
620		<#if containerLoop.getSiblings()?size ==1 > 
621			<#assign gridBundles = "grid__item grid__item--1/3 grid__item--gutter grid__item--sm-1/1 grid__item--md-1/2" /> 
622		<#elseif containerLoop.getSiblings()?size == 2 > 
623			<#assign gridBundles = "grid__item grid__item--2/3 grid__item--gutter grid__item--sm-1/1 grid__item--md-1/1" /> 
624		</#if> 
625		 
626<div class="${gridBundles}"> 
627		<div class="carousel " data-js="_carousel" data-adjust-height="1" data-center="" data-breakpoints="mobile=1&tablet=2&desktop=<#if (containerLoop.getSiblings()?size <=3)>${containerLoop.getSiblings()?size}<#else>3</#if>"> 
628			 <div class="carousel__wrapper"> 
629				<ul class="js-carousel-slider carousel__slider carousel__slider--sm-1 carousel__slider--md-2 carousel__slider--3"> 
630				<#if containerLoop.getSiblings()?has_content> 
631					<#list containerLoop.getSiblings() as cur_containerLoop> 
632					  <li class="js-carousel-slide carousel__slide"> 
633							<div class="bundle "> 
634								<#if getterUtil.getBoolean(cur_containerLoop.mostPopular.getData())> 
635									<p class="tag tag--seance "> 
636										<span class="visually-hidden">This bundle is highlighted</span> <span class="tag__label">  
637											Most popular  
638										</span> 
639									</p> 
640								</#if> 
641								<div class="bundle__summary" style="padding-top:20px;"> 
642								  <#if cur_containerLoop.Title.getData()?has_content> 
643										<div style="padding-top:20px;"> 
644											<p> 
645												${cur_containerLoop.Title.getData()} 
646											</p> 
647										</div> 
648									</#if> 
649									<#if cur_containerLoop.LogoImage.getData()?? && cur_containerLoop.LogoImage.getData() != ""> 
650	<img alt="${cur_containerLoop.LogoImage.getAttribute("alt")}" src="${cur_containerLoop.LogoImage.getData()}" style="width: 165px;height: auto;"/> 
651</#if> 
652 
653           
654									<#if Select2v2a?? && Select2v2a?has_content> 
655									<div class="bundle-data ${Select2v2a.getData()}"> 
656									<#else> 
657									<div class="bundle-data bundle-data--guardsman-red"> 
658									</#if> 
659										<div class="bundle-data__value bundle-data__value "> 
660											<p style="margin:0 !important; "> 
661												${cur_containerLoop.textWithRedBg.getData()} 
662											</p> 
663										</div> 
664 
665										<div class="bundle-data__value bundle-data__value bundle-data__value--inverse"> 
666											<p style="margin:0 !important ;font-size:18px"> 
667												${cur_containerLoop.textWithWhiteBg.getData()} 
668											</p> 
669										</div> 
670									</div> 
671                  <#if cur_containerLoop.bundleDescription.getData()?has_content> 
672									<div class="bundle-title"> 
673										<div class="bundle-title__row gutter--bottom"> 
674											${cur_containerLoop.bundleDescription.getData()} 
675										</div> 
676									</div> 
677                    </#if> 
678								</div> 
679<#if cur_containerLoop.bundleDescription.getData()?has_content> 
680								<div class="js-accordion show-more gutter--top" data-classes="active=show-more__heading--active" data-js="_accordion"> 
681									<div class="js-accordion-content show-more__content show-more__content--collapse"> 
682										<ul class="list list--reset bundle__inclusions"> 
683											<#if cur_containerLoop.listData?has_content> 
684												<#list cur_containerLoop.listData.getSiblings() as cur_list> 
685													<li class="bundle__inclusion flush--top" style="border:none !important"> 
686													 
687  													<div class="caption"> 
688                              <span class="caption__media caption__media--top"> 
689                                <svg focusable="false" aria-hidden="true" class="icon icon--small bundle__inclusion-bullet"> 
690    															<use xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="#icon-tick"></use> 
691    														</svg> 
692                              </span> 
693                              <span class="caption__text"> 
694                                ${cur_list.getData()} 
695                              </span> 
696                            </div> 
697													</li> 
698												</#list> 
699											</#if> 
700										</ul> 
701									</div> 
702									 
703                  	<#if cur_containerLoop.showMoreText.getData()?has_content> 
704									<a aria-expanded="false" aria-selected="false" class="js-accordion-heading show-more__heading " href="#" role="tab" tabindex="0"> 
705										<span class="show-more__heading-text">  
706											<span class="show-more__heading-more">  
707												${cur_containerLoop.showMoreText.getData()} 
708											</span>  
709											<span class="show-more__heading-less" style="border-top:none;padding-top: 0"> 
710												${cur_containerLoop.showLessText.getData()} 
711											</span>  
712										</span>  
713										<span class="js-accordion-chevron show-more__heading-chevron">  
714											<svg aria-hidden="true" class="icon icon--small " focusable="false"> <use xlink:href="#icon-chevron-down" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"></use> </svg>  
715										</span> 
716									</a> 
717                      </#if> 
718								</div> 
719								</#if> 
720                 
721                <#if cur_containerLoop.buttonLabel.getData()?has_content> 
722								<#if ChooseUrLinkType?has_content> 
723								<div class="bundle__select bundle__select--first gutter--top"> 
724                  <#if ChooseUrLinkType.getData()== '["normal Link"]'> 
725									<#if cur_containerLoop.buttonLabel.getData()?has_content> 
726									<a href="${cur_containerLoop.buttonUrl.getData()}" class="button button--primary"> 
727										${cur_containerLoop.buttonLabel.getData()} 
728									</a> 
729									</#if> 
730                  <#elseif ChooseUrLinkType.getData()== '["login"]'> 
731                    <a href="javascript:miSubscribe();" class="button button--primary"> 
732										${cur_containerLoop.buttonLabel.getData()} 
733									</a> 
734                 <#elseif ChooseUrLinkType.getData()== '["ADSL"]'> 
735                    <a href="javascript:adslSubscribe('${cur_containerLoop.BundleId.getData()}', '${cur_containerLoop.AdslTypeTabId.getData()}');" class="button button--primary"> 
736										${cur_containerLoop.buttonLabel.getData()} 
737									</a> 
738                  </#if> 
739                   
740								</div> 
741								</#if> 
742                  </#if> 
743							</div> 
744						</li> 
745					</#list> 
746				</#if> 
747				</ul> 
748			</div> 
749 
750			<div class="js-carousel-controls carousel__controls"> 
751				<button class="js-carousel-control carousel__control carousel__control--left" type="button" data-direction="-1"> 
752					<span class="visually-hidden">Previous page</span> 
753					<svg focusable="false" aria-hidden="true" class="icon icon--small carousel__control-icon"> 
754						<use xlink:href="#icon-chevron-left" ></use> 
755					</svg> 
756				</button> 
757				<button class="js-carousel-control carousel__control carousel__control--right" type="button" data-direction="1"> 
758					<span class="visually-hidden">Next page</span> 
759					<svg focusable="false" aria-hidden="true" class="icon icon--small carousel__control-icon"> 
760						<use xlink:href="#icon-chevron-right" ></use> 
761					</svg> 
762				</button> 
763			</div> 
764			 
765			<div class="js-carousel-pagination carousel__pagination carousel__pagination--visible"> 
766			<#list containerLoop.getSiblings() as cur_containerLoop> 
767				<li class="carousel__page-item"> 
768					<button type="button" class="js-carousel-page carousel__page  button button--reset" data-page="${cur_containerLoop?index}"> 
769						<span class="visually-hidden"> 
770							${cur_containerLoop?index} 
771						</span> 
772					</button> 
773				</li> 
774			</#list> 
775			</div> 
776		</div> 
777	</div> 
778	</div> 
779 
780	 
781<#if addWebContent.getSiblings()?has_content> 
782	<#list addWebContent.getSiblings() as cur_addWebContent> 
783	<#if (cur_addWebContent.getData()?length>0)> 
784	<#assign article =cur_addWebContent.getData()?eval /> 
785	<div class="gutter--bottom"></div> 
786   <@liferay_ui["asset-display"] 
787   className=article.className 
788   classPK=getterUtil.getLong(article.classPK, 0) 
789   template="full_content" /> 
790	</#if> 
791	</#list> 
792</#if> 
793	 
794	 
795	<div class="visually-hidden"> 
796		<svg> 
797			<symbol viewBox="0 0 121.45 86.55" id="icon-tick"><polyline points="117.45 4 38.91 82.55 4 47.64" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"></polyline></symbol> 
798		</svg> 
799		<svg> 
800			<symbol viewBox="0 0 160 160" id="icon-block"><g id="block-4bed162d-c643-4387-ae3b-c4470515ed90" data-name="Block_ic"><line x1="26.26" y1="133.74" x2="133.74" y2="26.26" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"></line><circle cx="80" cy="80" r="76" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"></circle></g></symbol> 
801		</svg> 
802	</div> 
803</section> 
804 
805 
806 
807 
808 
809 
810<script> 
811function adslSubscribe(itemA, itemB){ 
812			try{ 
813				loadAngularLib(function(){ 
814					loadModalPage('/node/adslCheckAvailability.html',function(){}); 
815					localStorage.setItem('bundleId', itemA); 
816					localStorage.setItem('turboOrUnlimited',itemB); 
817				}); 
818         
819			} catch(err){ 
820				loadModalPage('/node/adslCheckAvailability.html',function(){}); 
821        localStorage.setItem('bundleId', itemA); 
822        localStorage.setItem('turboOrUnlimited',itemB); 
823
824
825function miSubscribe(){ 
826			try{ 
827				loadAngularLib(function(){ 
828					loginParams['targetPage']='mi-manage'; 
829          loadModalPage('/node/login&register.htm',function(){}); 
830				}); 
831         
832			} catch(err){ 
833				loginParams['targetPage']='mi-manage'; 
834        loadModalPage('/node/login&register.htm',function(){}); 
835
836 
837
838</script> 

 • وصول اّمن وصول امن تماماً لحسابات البريد الالكتروني الخاصة بك
 • calendar
 • البريد الالكتروني اداة ادارة البريد الالكتروني هتخليك تتحكم في كل الاعدادات
 • location-hi
 • السعة أداة للتحكم في السعة/ المساحة عشان تتحكم براحتك
 • location-hi
 • واجهة الاستخدام واجهة استخدام بسيطة عشان تتحكم في اعدادات الموقع الخاص بالشركة
 • location-hi
 • الدعم وصول امن لكل خدماتك في أي وقت و أي مكان
 • location-hi
 • التحكم في الاستضافة خدمة دعم هاتفية مخصصة
 • location-hi